Algemene voorwaarden 

World of Possibilities B.V.

RELATIONSHIPS DO NOT NEED PROMISES, TERMS & CONDITIONS. IT JUST NEED TWO WONDERFUL PEOPLE: ONE WHO CAN TRUST AND ONE WHO CAN UNDERSTAND.

Algemeen
World of Possibilities B.V. is een besloten vennootschap van Nienke Schuttelaar, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 85860375 en bij de belastingdienst met BTW nummer NL863420023B01.

 

De World of Possibilities B.V. brengt (niche) partijen, zelfstandigen en klanten met elkaar in verbinding zodat vraag en aanbod elkaar gaan vinden op een transparante, betrouwbare, onafhankelijke en persoonlijke manier. en ondersteund klanten in het vinden van een oplossing bij vraagstukken gerelateerd aan het eigen succes.

 

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan World of Possibilities B.V. worden verstrekt en op alle rechtsbetrekkingen die in dit verband ontstaan.

Taak, tarieven en betalingen
World of Possibilities B.V. werkt op basis van een inspanningsverplichting en ‘ontzorgt’ opdrachtgevers waar mogelijk. Een klant koopt bij de World of Possibilities B.V. een op maat gemaakte offerte in, die bij de wensen, het tijdspad en de portemonnee van de klant past.

De dienstverlening kan per uur, maandelijks of voor een fixed fee worden afgenomen. Prijsafspraken staan verwerkt in de offerte. Van de prijzen in de offerte kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Een factuur voor de geleverde dienstverlening wordt op de 22e van elke maand verzonden. Opdrachtgever dient facturen binnen veertien (14) dagen na datering te betalen en is vanaf de vijftiende dag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. World of Possibilities B.V. is gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten wanneer een factuur niet binnen de betreffende betalingstermijn is voldaan. De World of Possibiltities B.V. is daarnaast bevoegd een voorschot op een factuur te verlangen van opdrachtgever indien de World of Possibilities B.V. dit noodzakelijk acht, of een opdracht te annuleren wanneer zij op redelijke grond voorziet dat betaling uit zal blijven.

World of Possibilities B.V. heeft het recht om de door haar gehanteerde uurtarieven te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 8% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst tussen de World of Possibilities B.V. en de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van World of Possibilities B.V. wordt beperkt tot het door opdrachtgever verschuldigde en voldane factuur bedrag van de betreffende opdracht of in geval van een doorlopende opdracht, het laatste voldane factuur voorafgaand aan de lopende maand. Aansprakelijkheid van indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. Alle aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking van de schade middels aangetekende brief aan World of Possibilities B.V. kenbaar zijn gemaakt. Voorgaande geldt niet in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van World of Possibilities B.V.

De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart World of Possibilities B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met door de World of Possibilities B.V. verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van de World of Possibilities B.V. . Ook door World of Possibilities B.V. gemaakte kosten van verweer tegen aanspraken van derden komen voor rekening van de opdrachtgever.

Inschakeling van derden
Voor de uitvoering van een opdracht schakelt de World of Possibilities B.V. regelmatig derden in om optimale verbinding te bereiken. Dit gebeurt uitsluitend na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de zorgvuldigheid die redelijkerwijs van World of Possibilities B.V. mag worden verwacht. World of Possibilities B.V. is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor tekortkomingen in de wijze waarop bedoelde derden hun werkzaamheden uitvoeren, behalve in het geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van World of Possibilities B.V.

Privacy
World of Possibilities B.V. zal bij uitvoering van haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen en de handelsnaam, logo’s en merkenrechten van opdrachtgever respecteren. World of Possibilities B.V.  is gerechtigd om handelsnaam en logo te gebruiken voor de uitvoering van deze Samenwerkingsovereenkomst of promotiedoeleinden.

Persoonsgegevens worden bewaard in een extern recruitmentsysteem. Met het externe recruitmensysteem is een verwerkersovereenkomst afgesloten in lijn met Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens. Teneinde te voldoen aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft World of Possibilities B.V. een Privacy Beleid. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden verklaard opdrachtgever akkoord te zijn met het Privacy Beleid. Opdrachtgever heeft te allen tijde recht om deze toestemming in te trekken, dan wel het recht op vergetelheid en/of dataportabiliteit in te roepen.

Klachtenregeling
Indien er klachten ontstaan over de dienstverlening van World of Possibilities B.V. , wordt opdrachtgever verzocht om contact op te nemen. Partijen zullen proberen om tot een oplossing te komen waarbij beide partijen tevreden zijn

Klachten over de uitvoering van een opdracht, die niet op mondelinge wijze kunnen worden opgelost, dienen binnen vijf (5) werkdagen nadat de klacht is ontstaan schriftelijk worden kenbaar gemaakt aan World of Possibilities B.V. . De World of Possibilities B.V. zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven aan opdrachtgever. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal World of Possibilities B.V. binnen veertien dagen een indicatie geven van de verwachtte termijn waarbinnen opdrachtgever een inhoudelijke respons mag verwachten.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en World of Possibilities B.V. en overige rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet naar tevredenheid zijn opgelost via de klachtenregeling, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.